Con Nhức Thằng Nhói - Tập 44: Nhiệm vụ bất khả thi