Và nó cứ xảy ra theo một chu kì, tần suất nhất định nào đó