Đến quỳ với các thánh soi, như thế này cũng nhìn ra được